فیلتر کاربردی بورس رایگان

فیلتر کاربردی بورس رایگان

فیلترهای کاربردی بورس

 

اگرچه همه فیلترهای رایگان و کاربردی را داخل سایت تحت عنوان فیلترهای کاربردی بارگذاری کرده ایم ولی برآن شدیم تا برای سهولت شما عزیزان یک مقاله با محتویات همه فیلترهای بورسی رایگان در اختیارشما عزیزان قراردهیم تا راحت تر بتوانید از این فیلترها استفاده کنید . فیلترهای بورسی برخی ساده و برخی پیشرفته هستند که هر کدام برای طراحی نیاز به علم فیلترنویسی دارد . توصیه ما این است که در کنار استفاده از فیلترهای ساده رایگان حتما به دنبال طراحی یا داشتن فیلترهای پیشرفته نیز باشید چرا که فیلترهای پیشرفته با دقت بیشتری سهام را معرفی کرده و ترکیبی از تابلوخوانی و تحلیلگری و معامله گری است . البته هر فیلتر پیشرفته ای چنین نخواهد بود و ابتدا باید از عملکرد آنها اطمینان حاصل کرد و سپس اقدام به داشتن آنها نمود. هریک از فیلترهای زیر خود دارای اهمیت است و شما عزیزان اگر آشنا به فیلترنویسی باشید میتوانید با ادغام این فیلترها به فیلترهایی کاربردی تر و دقیق تر دست پیدا کنید .

فیلترهای بورسی و فیلترهای کاربردی

 

فیلتر نوسانگیری ساعتی روزانه

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت  

( (qd1) + (qd2) + (qd3) )   >  ( (qo1) + (qo2) + (qo3) ) *10

    &&
  
 (plp) <= -4

 

فیلتر خرید گروهی سهم 

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت  

true==function()
{
if((bvol)<(tvol)/2&&(pcp)<= -3.7 )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

 

فیلترسهام نزدیک مقاومت 

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت  

true==function()

{

if((tvol)<(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5&&(ct).Sell_CountI >=(ct).buy_countI &&  (tno)>20)

{

return true;

}

else
        {
        return false;
   }    
}()
 

 

فیلترکراس میانگین متحرک ها (فوق العاده)

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت  

true==function(){
var period1=26
var period2=6
var dlen = 60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var sum=0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var sma1=[];sma1.length=dle
var sma2=[];sma2.length=dle
var ema1=[];ema1.length=dle
var ema2=[];ema2.length=dle
var closdbs=[];closdbs.length=dle
yb=dle+1
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb--
closdbs[yb]=[ih][xb].PDrCotVal
}else{}
}
zr1=2/(period1+1)
zr2=2/(period2+1)
sum=0
for(xb=1;xb<=period1;xb++)
{
sum+=closdbs[xb]
}
sma1[period1]=sum/period1
ema1[period1]=sma1[period1]
for(xb=period1+1;xb<=dle;xb++)
{
ema1[xb]=zr1*(closdbs[xb]-ema1[xb-1])+ema1[xb-1]
}
ema1[dle]=Math.round(ema1[dle]*100)/100
sum=0
for(xb=dle-period1+1;xb<=dle;xb++)
{
sum+=closdbs[xb]
}
sma1[dle]=sum/period1
sma1[dle]=Math.round(sma1[dle]*100)/100
sum=0
for(xb=1;xb<=period2;xb++)
{
sum+=closdbs[xb]
}
sma2[period2]=sum/period2
ema2[period2]=sma2[period2]
for(xb=period2+1;xb<=dle;xb++)
{
ema2[xb]=zr2*(closdbs[xb]-ema2[xb-1])+ema2[xb-1]
}
ema2[dle]=Math.round(ema2[dle]*100)/100
sum=0
for(xb=dle-period2+1;xb<=dle;xb++)
{
sum+=closdbs[xb]
}
sma2[dle]=sum/period2
sma2[dle]=Math.round(sma2[dle]*100)/100
if(dle>=period2&&ema1[dle-1]>=ema2[dle-1]&&ema1[dle]<ema2[dle])
{
(cfield0)=dle
(cfield1)=ema1[dle]
(cfield2)=ema2[dle]
return true
}else{
return false
}
}();

 

فیلتر الگوی تیک صعودی سهام 

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت  

( (pmin) < ((pf)+(pmin))/2 )   &&
   
          (pmax) == (pl)   &&    (bvol)<(tvol)  &&
 
          ((pmax)-(pf)>0.028*(pf))

 

فیلترسهام کوچک و مستعد رشد

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت  

(z)<=500000000&&(pl)>(py)&&(tvol)>[is5]

فیلترخرید سهام شاخص سازمستعد رشد (عالی)

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت  

(z)>=20000000000&&(pl)>(py)&&(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

 

فیلتر حجم  بالا و تقاضا بالا (عالی)

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

(tno)>=5000&&(tvol)>=100000000&&

(pl) > (pc)

 

فیلتر سهام مناسب برای نوسانگیری در روز (عالی)

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05 &&

(pmax) == (tmax)  &&

(pmin) == (tmin)

 

فیلتر فقط خرید سنگین حقیقی

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

(ct).Sell_N_Volume > (ct).Buy_N_Volume *2 && (ct).Buy_I_Volume > 2*(ct).Buy_N_Volume && ((tvol) / (ct).Sell_N_Volume) < 3 &&    
(pl)    >  (pc)

 

فیلتر اشباع فروش در اندیکاتورهای rsi & stock

true==function()
{
// signal_forex_bourse  پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

var minrsi=21
var minstoc=21
//---------------------------------
function RX(per){
var rsimin=20
var rsimax=21
period =per
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var dlen = 15
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var price = [];price.length=dle
var df = [];df.length=dle
var g = [];g.length=dle
var l = [];l.length=dle
var zg=[];zg.length=dle
var zl=[];zl.length=dle
var azg=[];azg.length=dle
var azl=[];azl.length=dle
var st11 =[];st11.length=dle
var st12=[];st12.length=dle
var r1=[];r1.length=dle
var r2=[];r2.length=dle
var j =dle+1
var i=0;var x=0;var y=0;var sg=0;var sl=0;var u1=0;var u2=0;var x1=0;var y1=0
var rsi=0
for(i=0;i<dlen;i++){
if([ih][i].QTotTran5J>0)
{
j--;
price[j]=[ih][i].PDrCotVal;
}else{}
}
for (i=2;i<=dle;i++){df[i]=(price[i]-price[i-1])
if (df[i]>0){g[i]=df[i];l[i]=0}else if(df[i]<0){l[i]=df[i];l[i]=Math.abs(l[i]);g[i]=0}else{g[i]=0,l[i]=0}
}
for(x=period+1;x<=dle;x++){
sg=0
for(y=x-period+1;y<=x;y++){
if(g[y]>=0){
sg+=g[y]}else{}
}
zg[x]=sg
azg[x]=zg[x]/period
sl=0
for(y=x-period+1;y<=x;y++){
if(l[y]>=0){
sl+=l[y]}else{}
}
zl[x]=sl
azl[x]=zl[x]/period
}
st11[period+1]=azg[period+1]
st12[period+1]=azl[period+1]
for(i=period+1;i<=dle-1;i++){
u1= ((st11[i]*(period-1))+g[i+1])/period;st11[i+1]=u1
u2= ((st12[i]*(period-1))+l[i+1])/period;st12[i+1]=u2
}
for(x1=period+1;x1<=dle;x1++){
switch(st11[x1]){
case 0:
r2[x1]=0;
default :
if(st12[x1]!=0){r1[x1]=st11[x1]/st12[x1]};
}
switch(st12[x1]){
 case 0:
 r2[x1]=100
default :
 r1[x1] =st11[x1]/st12[x1]
}
if(st11[x1]!=0 && st12[x1]!=0 ){
   r2[x1]=100-(100/(1+r1[x1]))
}
}
rsi=Math.round(r2[dle]*100)/100
return rsi
}
function STK()
{
var per1=14
var per2=9
var per3=6
var dlen =40
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var i=0;j=0
var sum=0
var max=0
var min=10000000
var zig1=per1+per2
var zig2=zig1+per3
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var hig=[];hig.length=dle
var low=[];low.length=dle
var clos=[];clos.length=dle
var kd=[];kd.length=dle
var stoc=[];stoc.length=dle
var sm=[];sm.length=dle
j=dle+1
for(xb=0;xb<dlen;xb++){
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
j--;
hig[j]=[ih][xb].PriceMax
low[j]=[ih][xb].PriceMin
clos[j]=[ih][xb].PDrCotVal
}else{}
}
for(xb=per1;xb<=dle;xb++)
{
max=0
min=10000000
for(yb=xb-per1+1;yb<=xb;yb++)
{
if(hig[yb]>max){max=hig[yb]}else{}
if(low[yb]<min){min=low[yb]}else{}
}
kd[xb]=((clos[xb]-min)/(max-min))*100
}
for(xb=zig1-1;xb<=dle;xb++)
{
sum=0
for(yb=xb-per2+1;yb<=xb;yb++)
{
sum=sum+kd[yb]
}
stoc[xb]=sum/per2
stoc[xb]=Math.round(stoc[xb]*100)/100
}
for(xb=zig2-1;xb<=dle;xb++)
{
sum=0
for(yb=xb-per3+1;yb<=xb;yb++)
{
sum=sum+stoc[yb]
}
sm[xb]=sum/per3
sm[xb]=Math.round(sm[xb]*100)/100
}
return stoc[dle]
}
  if(STK()<=minstoc&&RX(14)<=minrsi)
  {
  (cfield0)=STK
  (cfield1) = RX(14)
  return true
  }else{
  return false
  }
  }
  ();

 

فیلتر کراس باند بولینگر توسط کندل ها رو به بالا

true==function()

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

{
var per1=20
var per2=2
var dlen = 60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var i=0;j=0
var sum=0
var sqo=0
var pw=0
var midc = 0
for(xb=0;xb<dlen;xb++)
{
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
yb++
}else{}
}
dle=yb
var op=[];op.length=dle
var mx=[];mx.length=dle
var mn=[];mn.length=dle
var cls=[];cls.length=dle
var midl=[];midl.length=dle
var std=[];std.length=dle
var upb=[];upb.length=dle
var lwb=[];lwb.length=dle
var ipb=[];ipb.length=dle
var imb=[];imb.length=dle
j=dle+1
for(xb=0;xb<dlen;xb++){
if([ih][xb].QTotTran5J>0)
{
j--;
op[j]=[ih][xb].PriceFirst
mx[j]=[ih][xb].PriceMax
mn[j]=[ih][xb].PriceMin
cls[j]=[ih][xb].PDrCotVal
}else{}
}
midc=(mx[dle]+mn[dle])/2
for(xb=per1;xb<=dle;xb++)
{
   sum=0
   for(yb=xb-per1+1;yb<=xb;yb++)
   {
      sum+=cls[yb]
   }
   midl[xb]=sum/per1
   sum=0
   for(yb=xb-per1+1;yb<=xb;yb++)
   {
      pw=Math.abs(cls[yb]-midl[xb])
      sum+=Math.pow(pw,2)
   }
   sqo=sum/per1
   std[xb]=Math.sqrt(sqo)
   std[xb]=Math.round(std[xb]*100)/100
   upb[xb]=midl[xb]+(per2*std[xb])
   upb[xb]=Math.round(upb[xb]*100)/100
   lwb[xb]=midl[xb]-(per2*std[xb])
   lwb[xb]=Math.round(lwb[xb]*100)/100
   ipb[xb]=midl[xb]+(std[xb])
   ipb[xb]=Math.round(ipb[xb]*100)/100
   imb[xb]=midl[xb]-(std[xb])
   imb[xb]=Math.round(imb[xb]*100)/100
}
if(mx[dle-1]<lwb[dle-1]&&midc>=lwb[dle-2])
{
   (cfield0)=lwb[dle]
   (cfield1)=midl[dle]
   (cfield2)=upb[dle]
   return true
}else{
   return false
}
}
();

 

فیلتر ورود پول هوشمند در سهم

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

(tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

 

فیلتر سهام مستعد رشد (عالی)

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

(tvol)>2*[is5]&&(tvol)>2*[is6] &&
(plp) -      (pcp)   >1.6   

 

فیلتر ساخت واچ لیست شخصی

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

(l18)==("كرمان")
||
(l18)=="رمپنا"
||
(l18)=="خگستر"
||
(l18)=="خساپا"
||
(l18)=="خودرو"
||
(l18)=="شكلر"
||
(l18)=="نطرين"
||
(l18)=="وملل"
||
(l18)=="فرابورس"
||
(l18)=="فلوله"
||
(l18)=="حفاري"
||
(l18)=="رتكو"
||
(l18)=="خمحركه"
||
(l18)=="ستران"
||
(l18)=="تايرا"
||
(l18)=="خمهر"
||
(l18)=="ختوقا"
||
(l18)=="بكام"
||
(l18)=="بفجر"
||
(l18)=="وتوكا"
||
(l18)=="وتوصا"

 

فیلتر(مناسب روند صعودی) کندل ،نزدیک مووینگ 103

true==function()
{

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

var PriceN=function(){

var price=[ih][0].PClosing ;
var D=60 ;
var N=D-1 ;
var n ;

for(n=1;n<=N;n++)

price=[ih][n].PClosing + price ;

if(n=N)
{
price = price /(n+1) ;

}


  return price ;

    };

          if((pc) < 0.9* PriceN())
        
 {
 (cfield0)= Math.round(PriceN())
        return true;
    }
        else
        {
        return false;
    }    
 (cfield0)= PriceN()
}()    

 

فیلتر پایان روند نزولی و برگشت سهم

(pf)<(py) && (plp)< 1&& (tno)> 10&& (pl)>(py)

 

فیلتر نوسانگیری روزانه اختیار معامله(آپشن)

// signal_forex_bourse   پیج اینستاگرامی

//   binazirchart.com    و سایت 

(( (pmax) - (pmin) ) / (pmin) ) > 0.2 && (tval) > 150000000
 

 

 

یکی از بهترین محصولات گروه تحلیلی بی نظیر ، فیلترطلایی ایچیوکو است .از دستش ندید.

 

قالب طلایی ،قالبی است که میتواند اطلاعات مفیدی را به هر فیلتری اضافه کند اطلاعاتی مانند :ورود پول حقیقی،ورود پول هوشمند ،سطح حمایتی و قدرت خریدار به فروشند .قالب طلایی فقط همراه فیلتر اکسیر، فیلتر بی نظیر و فیلتر شاهکار ارائه میشود.

 

برای آموزش حرفه ای و متخصص شدن در بورس  ، دوره های پیشرفته  رو حتما شرکت کن .

 

برای آموزش حرفه ای اختیارمعامله در   دوره جامع ناگفته های اختیارمعامله    شرکت کن.

 

 


اشتراک در تلگرام

درباره نویسنده
Generic placeholder image
گروه بی نظیر
مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

مطالب مشابه

آموزش بورس در قم _ آموزش اختیار معامله در قم
آموزش بورس در قم _ آموزش اختیار معامله در قم

آموزش بورس و اختیار معامله به صورت حضوری در قم

معرفی انواع نمودار قسمت پنجم
معرفی انواع نمودار قسمت پنجم

کندل استیک یانمودار شمعی

معرفی انواع نمودار قسمت چهارم
معرفی انواع نمودار قسمت چهارم

کندل استیک یانمودار شمعی

معرفی انواع نمودار قسمت سوم
معرفی انواع نمودار قسمت سوم

بار چارت یا نمودار میله ای

تعداد دیدگاه ها :
دیدگاه خود را بنویسید

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید

دسته بندی مطالب

دوره های آموزشی
نظرات دانشجویان