کانال ها و روند ها

کانال شناسی و روند شناسی میتواند کمک شایانی به تحلیل و استراتژی معامله خواهد کرد