الگوهای کلاسیک

نوع دیگری از الگوشناسی که به ادامه دهنده و برگشتی تقسیم میشود را آموزش خواهید دید که با الگوهای کلاسیک از آن یاد میشود