مقاومت و حمایت

پیوت ها را تشخیص دادن  در یک روند برای یک تحلیل گر میتواند خیلی مهم باشد تا آنجا که برخی بر این باورند که مهم ترین حمایت ها و مقاومت ها را  میتوان از پیوت ها شناسایی کرد واستراتژی کاربردی برای خرید و فروش میباشد .